Voorzitter Raad van Bestuur

Solliciteer nu

Voorzitter Raad van Bestuur

Bij Woonstad Rotterdam zijn we op zoek naar een Voorzitter Raad van Bestuur om ons team te komen versterken.

Full-time · Rotterdam

De uitdagingen

‘Wonen’ is één van de belangrijkste onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda, zowel landelijk -waarbij het nieuwe regeerakkoord ongetwijfeld zal leiden tot nieuwe ambities- als ook lokaal bij de gemeenteraadverkiezingen in 2022.

De uitdaging in Rotterdam om een passende woning te vinden is enorm in alle marktsegmenten, maar zeker ook daar waar het gaat om sociale huurwoningen. De ruimte is beperkt en er is steeds meer discussie over het slopen van sociale woningen ten gunste van woningen in de vrije markt. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid in wijken onder druk door eenzijdige samenstelling van huurders.

De verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en de rentestijging enerzijds en de nagenoeg gelijkblijvende inkomsten anderzijds vragen om nieuwe financiële strategieën voor de toekomst. En de financiële uitdagingen worden nog groter door stijgende grond- en bouwkosten en de benodigde duurzaamheidsinvesteringen, waarvan een deel onrendabel is.

Innovatie staat centraal, ook door nieuwe en innovatieve bouwmethodes (circulair, sneller en goedkoper). Digitalisering en bewonersparticipatie stellen daarnaast nieuwe eisen aan de corporatie en het bestuur daarvan.

Werk aan de winkel dus!

Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam is niet zomaar een wooncorporatie. Eén op de zes Rotterdammers huurt bij Woonstad en de corporatie is uitsluitend actief in Rotterdam in met name sociale woningbouw voor een grote groep Rotterdammers die kwetsbaar en/of minder draagkrachtig zijn. Naast 4.000 eenheden bedrijfsonroerend goed en vrije sector huurwoningen bouwt en beheert Woonstad zo’n 56.000 goede, mooie en duurzame woningen voor Rotterdammers die gebruik maken van de sociale huurmarkt. Daarbij is extra aandacht voor kwetsbare bewoners. Via het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam verhuurt Woonstad ook 6.600 kamers, studio’s en appartementen aan studenten en is daarmee marktleider in de stad.

De corporatie investeert volop in Rotterdam als aantrekkelijke woonstad, waarin iedereen naar vermogen mee kan doen en kan profiteren van de kansen en mogelijkheden die de stad biedt. Bij Woonstad werken 500 professionals die stuk voor stuk ‘iets’ met Rotterdam hebben. Zij zetten zij zich dagelijks met hart en ziel in voor de huurders en met hen voor de leefbaarheid in de wijken en buurten. Zij zijn trots op de stad en op Woonstad.

Strategie

Op dit moment werkt Woonstad Rotterdam aan het herijken van haar missie, kernwaarden en ondernemingsstrategie. Woonstad wil een samenwerkingsgerichte partner zijn bij de oplossing van de grote maatschappelijke thema’s in de stad maar ook een corporatie die de zaken financieel goed op orde houdt en de eigen organisatie vitaal houdt. Dat vereist focus, scherpe keuzes en prioritering in de uitvoering.

In de herijking van de strategie komen in ieder geval de volgende thema’s duidelijk naar voren: betaalbaarheid, goed & kwalitatief, voor Rotterdam en Rotterdammers, sociale & maatschappelijke functie en leefbare wijken. Het accent zal nog sterker komen te liggen op de tekorten in de sociale voorraad en de rol van Woonstad in de wijken. Belangrijk aandachtspunt is het doorleven van en meer lading geven aan de waarden durf, lef en transparantie in de dagelijkse werkpraktijk en versterken van de interne en externe samenwerking.

De ambitie is fors: de beste zijn en het verschil maken! Goede en betaalbare woningen bouwen en onderhouden, de interne (samen)werking verbeteren, de klant écht centraal zetten, een duurzame toekomst realiseren en de ontwikkeling vormgeven in de richting van een data gedreven corporatie. Woonstad loopt voorop met een ambitieus investeringsprogramma gericht op een duurzame woon- en leefomgeving. Belangrijke drijfveren in de energietransitie zijn betaalbare woonlasten, hoger wooncomfort voor bewoners en een toekomstbestendige en waardevaste woningvoorraad.

Door de omvang en financiële positie maakt Woonstad daadwerkelijk verschil in de ontwikkeling van de stad en daar zijn de corporatie en haar medewerkers trots op. Als grootste woningcorporatie ligt daar ook een verbindende en leidende rol. Door krachtenbundeling met collega-corporaties en andere maatschappelijke organisaties, overheden in het bijzonder de gemeente Rotterdam en private partijen zoals passend bij een pluriforme(re) samenleving.

De corporatie neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dus serieus. Dat wordt door partijen in de stad en externe toezichthouders opgemerkt en gewaardeerd.

Governance

Woonstad Rotterdam wordt geleid door een tweehoofdige raad van bestuur die op dit moment bestaat uit mevrouw Maria Molenaar (voorzitter) en de heer Mohamed el Achkar. Huurders en overige klanten (ondernemers, VvE) worden vertegenwoordigd door de Klantenraad. Huurders (studenten) van het bedrijfsonderdeel Stadswonen Rotterdam zijn georganiseerd in de Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS). De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen (RvC) is in het afgelopen jaar grotendeels nieuw samengesteld. De nieuwe raad wil in haar toezichtsvisie de komende jaren met name ook ruimte geven aan de inhoudelijke dialoog met de raad van bestuur.

De RvC bestaat uit de volgende zes leden:

 • De heer Chris Fonteijn, voorzitter (tevens lid Remuneratiecommissie);
 • Mevrouw Hanneke Schippers, lid (tevens voorzitter Remuneratiecommissie en op voordracht van de ondernemingsraad);
 • De heer Huub Wieleman, vice-voorzitter (tevens voorzitter Auditcommissie);
 • Mevrouw Wendy Verschoor (lid Auditcommissie)
 • De heer Mahmoud Ebeid (op voordracht huurdersverenigingen)
 • De heer Maarten van de Donk (op voordracht huurdersverenigingen)

Mevrouw Molenaar heeft recent aangegeven per 1 september terug te willen treden als voorzitter. Derhalve is de raad van commissarissen op zoek naar een opvolger.

De raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Woonstad Rotterdam. Dit houdt in dat de raad verantwoordelijk is voor de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie, de kwaliteit van het door de organisatie geleverde producten en verleende diensten, de bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten. De focus van de raad van bestuur richt zich op binden en verbinden, samenhang zoeken en bewaren, regisseren en sturen. Dit betekent een explorerende manier van leidinggeven, maar met een zeer nadrukkelijk oog voor operationele excellentie als bewezen succesfactor uit het verleden en voor de toekomst. Daarbij wordt interdisciplinaire samenwerking (intern) en ketensamenwerking (extern) gestimuleerd en vormgegeven.

De leden van de raad van bestuur opereren als collegiaal bestuur maar hebben tegelijkertijd een autonoom profiel en een zelfstandige positie. Beide bestuursleden hebben een zichtbare rol naar binnen en naar buiten. Zij zijn zichtbaar, bevragen elkaar, dagen elkaar uit en zijn in staat problematieken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Samenwerkingsgerichtheid, openheid en transparantie zijn randvoorwaardelijk voor het goed functioneren als collegiaal team en zijn tevens de gewenste cultuurkenmerken voor de gehele organisatie. Samen is de raad van bestuur een sterk team, aanvullend op en met vertrouwen in elkaar. De voorzitter draagt daarbij zorg voor adequate besluitvorming in het bestuur. In formele zin heeft de voorzitter de eindverantwoordelijkheid.

Vanuit collegiaal bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de portefeuilles. Dit zal een weergave moeten zijn van de gewenste collegiale verhouding en integrale benadering in en van de raad van bestuur. Natuurlijk is de uiteindelijke portefeuilleverdeling ook afhankelijk van het uiteindelijke profiel en achtergrond van de nieuwe voorzitter. De exacte portefeuilleverdeling wordt na aantreden van de voorzitter vastgelegd. Op dit moment kent de raad van bestuur de volgende portefeuilleverdeling.

In de ontwikkeling en uitvoering van de strategie en het beleid wordt de raad van bestuur bijgestaan door een relatief groot managementteam. Voor de nieuwe raad van bestuur ligt er de uitdaging om samen met het managementteam vorm te geven aan nieuwe vormen van samenwerking en interactie, gebaseerd op de reeds genoemde cultuurkenmerken.

Persoonsprofiel voorzitter

De voorzitter inspireert en stimuleert èn kan ook luisteren. Haalt talenten naar boven, spiegelt en geeft feedback. De voorzitter heeft een open en toegankelijke persoonlijkheid, geeft het goede voorbeeld, daagt mensen uit en haalt er plezier uit om leiding te geven aan de organisatie en de ontwikkeling van mensen en teams. Kan sturen maar ook loslaten, ruimte geven en delegeren. Wordt gedreven door het helpen oplossen van de grote maatschappelijke opgaven in de stad en toont inlevingsvermogen in de leefwereld van de diverse doelgroepen. Kan de belangen van deze doelgroepen tegen elkaar afwegen.

Op basis van zijn of haar persoonlijkheid en achtergrond zet de voorzitter op een aansprekende manier het maatschappelijk profiel van Woonstad als corporatie neer. Hij of zij is een gezaghebbende gespreks- en effectieve onderhandelingspartner. Als boegbeeld is de voorzitter zichtbaar en aanwezig en vervult hij of zij een actieve rol in het debat over de sector en de positie van de corporaties. Heeft een ondernemende instelling en anticipeert op ontwikkelingen in de omgeving, ziet kansen en schat risico’s in. Durft de nek uit te steken en weet mensen daarvoor te enthousiasmeren. Neemt als gezaghebbende gespreks- en onderhandelingspartner met lef het voortouw in discussies en initiatieven zoals passend bij Woonstad als de grootste corporatie in Rotterdam. Vanuit de ambitie in Rotterdam draagt de voorzitter bij aan het maatschappelijke debat op landelijk niveau.

Functie-eisen

De nieuwe voorzitter

 • is een toonbeeld van inclusief en modern publiek leiderschap;
 • heeft ervaring met transitiemanagement en kan bogen op bestuurlijke daadkracht en resultaatgerichtheid als bewezen competentie;
 • heeft geacteerd op het grensvlak van de leef- en systeemwereld;
 • heeft niet per se ervaring in de sector en is niet opgegroeid binnen één organisatie of domein;
 • heeft ervaring of sterke en aantoonbare affiniteit met de volkshuisvesting, sociale woningbouw en/of (vastgoed)ontwikkeling;
 • heeft visie op ontwikkelingen in de volkshuisvesting en de positionering van Woonstad daarin;
 • kan door zijn of haar ervaringen de maatschappelijke opdracht van Woonstad intrinsiek laden en toont inlevingsvermogen in en stijlflexibiliteit naar de doelgroepen;
 • heeft een trackrecord in organisatie- en leiderschapsontwikkeling;
 • heeft aantoonbaar strategisch financieel inzicht en kan sturen op de financieel, zakelijke aspecten in de bedrijfsvoering;
 • is bekend met de cultuur in en karakter van de stad Rotterdam en verankerd in netwerken met een aantoonbare meerwaarde voor Woonstad;
 • ziet de waarde van pro-actieve medezeggenschap en huurdersvertegenwoordiging in het besturen van Woonstad en werkt samen op basis van vertrouwen en openheid.


Arbeidsvoorwaarden

Aanstelling vindt plaats in vaste dienst met een benoeming in de functie voor een periode van 4 jaar en de mogelijkheid van herbenoeming voor een periode van 4 jaar. De functie wordt gehonoreerd conform het maximum van de Wet Normering Topinkomens.

Procedure

Woonstad Rotterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan woonstad@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met Vanderkruijs indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een matchgesprek tussen de twee bestuurders maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment behoort tot de mogelijkheden.

De Autoriteit Woningcorporaties (AW) voert een Geschiktheid- en Betrouwbaarheidstoets uit alvorens de raad van commissarissen definitief tot benoeming over kan gaan.

Solliciteer

Wil je ons team komen versterken als Voorzitter Raad van Bestuur? Dan horen we graag van je!